preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marije i Line Umag

 > O školi  > Kućni red
Kućni red OŠ Marije i Line

 

Temeljem članka 194. stavka 1. alineje 9. Statuta, a u svezi s člankom 58. stavkom 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH br. 87./2008.), Školski je odbor Osnovne škole Marije i Line, Umag nakon provedenih rasprava na Učiteljskom vijeću, Vijeću učenika i Vijeću roditelja na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2010. godine odlučio da se primjenjuje

 

K U Ć N I   R E D

OŠ MARIJE I LINE, UMAG

 

Članak 1.

Kućnim redom OŠ Marije i Line, Umag  (u daljnjem tekstu: Škola) određuju se pravila ponašanja potrebna za nesmetan rad Škole i to:

 1. Pravila ponašanja učenika i zaposlenika Škole kao i trećih osoba u vrijeme dok su u Školi.
 2. Određivanje i uporaba školskog prostora unutar i izvan školske zgrade koji čine zajedničku cjelinu.
 3. Radno vrijeme Škole  i uredovno radno vrijeme pojedinih službi.
 4. Organizacija nadzora.
 5. Pravila sigurnosti i odnos prema školskoj imovini.
 6. Održavanje reda i čistoće.
 7. Pravila odijevanja djelatnika i učenika škole.
 8. Završne odredbe.

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Odredbe ovog Kućnog reda primjenjuju se na sve:

 1. Zaposlenike Škole (na neodređeno i određeno radno vrijeme, zaposlenike u dopunskom radu i volontere)
 2. Učenike Škole
 3. Treće osobe: roditelje/skrbnike učenika, građane i druge vanjske posjetitelje za vrijeme njihove nazočnosti u prostorijama Škole.

Članak 3.

Zaposlenici i učenici Škole, roditelji ili skrbnici, građani i druge stranke, imaju se pravo upoznati s odredbama Kućnog reda koje se odnose na njih.

Osobe iz st. 1. ovog članka mogu se upoznati s odredbama ovog Kućnog reda i putem oglasne ploče Škole i službene web stranice Škole www.os-marijeiline-umag.skole.hr.

Razrednik je dužan upoznati učenike, roditelje ili skrbnike o odredbama Kućnog reda.

Dežurni zaposlenik ili učenik, dužan je upoznati nazočne građane i druge stranke s odredbama Kućnog reda.

Ravnatelj Škole je dužan upoznati zaposlenike s odredbama ovog Kućnog reda.

 

 1. ODREĐIVANJE I UPORABA ŠKOLSKOG PROSTORA I PROSTORA IZVAN ŠKOLSKE ZGRADE KOJI ČINE JEDNU CJELINU

 

Pristup u prostor škole

Članak 4.

Škola je tehnički osigurana sustavom video nadzora (video kamere) i el. zvonom postavljenim uz glavni ulaz.

Video sustav s postavljenim kamerama priključen je na računalni monitor u uredu ravnatelja, a njime se nadziru svi ulazi u školu kao i holovi u školskoj zgradi.

Na glavnom ulazu u školu, svakodnevno za vrijeme trajanja nastave dežuraju učenici 7. razreda koji otključavaju vrata zaposlenicima škole, roditeljima/skrbnicima učenika, građanima i posjetiteljima. U knjigu dežurstava dužni su upisati prezime i ime svih koji ulaze osim zaposlenika škole, razlog njihova posjeta, osobu kod koje se upućuju, broj njihove OI te vrijeme ulaska i izlaska posjetitelja. Knjigu dežurstva učenici prije nastupa dežurstva preuzimaju u tajništvu gdje će poslušati upute o načinu dežurstva, a nakon završetka dežurstva, ostavljaju vrata otključana, a ključ i knjigu donose u tajništvo.

Nakon završetka nastave, stranke koje imaju interes ući u zgradu škole, koriste zvono uz glavni ulaz.

Spremačica, koje radi u popodnevnoj smjeni i skrbi za glavni ulaz dužna je izvijestiti posjetitelje o uredovnom radnom vremenu škole te ih uputiti da svoje posjete prolongiraju za prvi radni dan.

 

Učenički ulaz

Članak 5.

Učenički je ulaz otvoren od 7 00 do početka nastave u 7 45. O učeničkom ulazu skrbe domari - kućni majstori škole. Potom se učenički ulaz otvara za vrijeme odmora i na kraju nastave.

 

Gospodarski ulaz

Članak 6.

Gospodarski ulaz koriste osim zaposlenika škole i dobavljači za potrebe škole (šk. kuhinju, radionicu i sl.) Za gospodarski ulaz skrbe kućni majstori.

 

Ulaz u školsku kuhinju

Članak 7.

Ulaz u školsku kuhinju mogu rabiti isključivo zaposlenici školske kuhinje.

 

Ulaz u prostorije uprave

Članak 8.

Ulaz u prostorije uprave (ured ravnatelja, tajništvo, računovodstvo, blagajna) je namijenjen zaposlenicima škole kao i vanjskim posjetiteljima u uredovno radno vrijeme kao i učenicima zbog izvanrednih individualnih potreba.

 

Ulazi na terase i dvorišta

Članak 9.

Ulaze na terase i školska dvorišta koriste učenici pod nadzorom učitelja za vrijeme odmora.

 

Učionice

Članak 10.

Učionice otvaraju učitelji RN i PN.

Učitelj mora biti u učionici 5 minuta prije početka, a najkasnije početkom nastavnog sata. Po okončanju nastavnog sata učitelji zaključavaju učionice, a učenici se upućuju pred kabinete u kojima imaju sljedeći nastavni sat, ako nije vrijeme marende kada pod pratnjom učitelja odlaze u školsku blagovaonicu.

 

Ulazak učenika

Članak 11.

Učenici imaju obvezu doći u školu pravovremeno,  10 minuta prije početka 1. nastavnog sata.

Učenici koji zakasne na sat, ulaze u razred i imaju obvezu ispričati se učitelju. Predmetni učitelj je tada dužan evidentirati učenikovo zakašnjenje, upisati koliko je vremena učenik zakasnio, a dužnost je razrednika da taj sat opravda ili ne, odnosno, da provjeri navode učenika.

Putem do škole kao i prilikom povratka u svoje domove, učenici moraju poštivati  pravila prometne sigurnosti.

Učenici 1. razreda ne smiju samostalno dolaziti u školu niti se upućivati kućama već moraju biti u pratnji svojih roditelja/staratelja/skrbnika ili osobe koju roditelj pismeno ovlasti.

Učenici koji za dolazak i odlazak iz škole koriste bicikle moraju rabiti propisanu sigurnosnu opremu, pohranjivati svoje bicikle na za to predviđena mjesta jer škola ne odgovara za sigurnost bicikala.

Ulaz i kretanje školom na rolama i tenisicama prilagođenima vožnji ( s ugrađenim kotačićima)  je zabranjeno.

 

Odlazak učenika iz škole

Članak 12.

Poslije zadnjeg nastavnog sata ili drugih školskih obveza učenici  napuštaju školske prostore i odlaze svojim domovima.

Zadržavanje u školskom prostoru nakon nastave nije dozvoljeno osim u slučaju ako učenici imaju izvannastavne aktivnosti.

 

Odlasci učenika u vrijeme nastave

Članak 13.

Učenici mogu napustiti školsku zgradu u vrijeme održavanja nastave jedino iz opravdanih razloga i to:

 1. Radi odlaska liječniku, ili po dogovoru između roditelja i razrednika. O ranijem odlasku  učenik mora obavijestiti razrednika i učitelja kod kojeg ima sat sa koga će odsustvovati.
 2. Radi odlaska učenika na školska natjecanja ili nastup. O tome njihovi voditelji/mentori unaprijed izvješćuju razrednike i to najmanje dva dana prije početka natjecanja ili nastupa pisanom obavijesti na oglasnoj ploči u zbornici škole.
 3. Temeljem pisane ili usmene zamolbe njihovih roditelja koja je upućena:
  1. Razredniku , za odsustvovanje do 3 dana
  2. Ravnatelju , za odsustvovanje  od 3  do 5 dana
  3. Učiteljskom vijeću, za odsustvovanje preko 5 dana

U slučaju da učenik pokazuje simptome bolesti ili se povrijedi, razrednik ili predmetni učitelj ili drugi dostupni učitelj  o tome izvješćuju roditelje učenika iz tajništva škole. U slučaju da u tom trenutku roditelji nisu dostupni, tajništvo će izvijestiti roditelje o navedenom. U oba slučaju, odgovorni iz škole se s roditeljima dogovaraju o načinu odlaska učenika iz škole bilo u zdravstvenu ustanovu ili svome domu.

Učenici 1. razreda  ne smiju u ovom slučaju samostalno napuštati školski prostor već jedino u pratnji roditelja koje poziva njihov razredni učitelj. U slučaju da su roditelji sprječeni, učenika može preuzeti i neka druga osoba koju su roditelji učenika ovlastili pisanim putem.

Izvanredni odlazak učenika sa nastave učitelj kod kojega učenik ima sat upisuje u dnevnik, u rubriku odsutnosti uz navođenje uzroka, kao i navođenje osobe koja će učenika preuzeti.

U navedenim slučajevima učenici koriste bilo koji (najbliži) izlaz.

 

Ulazak učenika u školu u popodnevnim satima

Članak 14.

U slučaju izvannastavnih aktivnosti u školi, mentor/voditelj odgovara za organizaciju ulaska učenika u školu a također brine i o njihovu izlasku.

 

 

Kretanje roditelja, posjetitelja i najmoprimatelja školskom zgradom

Članak 15.

Kretanje školskom zgradom od strane roditelja, posjetitelja i najmoprimatelja strogo je ograničeno.

U vrijeme nastave gore spomenuti ulaze u učionice samo po odobrenju ravnatelja.

Najmoprimatelj upotrebljava onaj prostor i u ono vrijeme koje je određeno uglavcima Ugovora o najmu  pazeći pri tome da se korisnici unajmljenog prostora kreću unutar istoga i u vrijeme koje je određeno ugovorom.

 

Nastava

Članak 16.

Učitelji su dužni točno, na vrijeme, započeti i završiti nastavni sat. Ako učitelj zakasni  više od 5 minuta na početak sata, redar u razredu o tome izvješćuje stručnu službu/pedagoga ili ravnatelja koji moraju organizirati zamjenu.

Početkom sata učitelji kontroliraju i evidentiraju nazočnost učenika.

 

 1. RADNO I UREDOVNO RADNO VRIJEME

 

Zaposlenici

Članak 17.

Škola radi u jednoj smjeni.

Radno se vrijeme škole utvrđuje od 7,00 do 15,00 sati osim za zaposlenike školske kuhinje čije radno vrijeme počinje u 5,00 i traje do 13,00 sati i spremačice koje rade u popodnevnoj smjeni od 13, 00 do 21, 00.

Zaposlenici škole su dužni pravovremeno dolaziti na posao, a učitelji i stručni suradnici najmanje 15 minuta prije početka nastave ili dežurstva.

U slučaju sprječenosti pravovremenog dolaska na posao radi zakašnjenja ili radi bolesti odnosno drugih razloga, zaposlenik je dužan izvijestiti o tome:

 1. ravnatelja (radi odobrenja opravdanih izostanaka)
 2. tajnika (radi upisa zabilježbe izostanka u evidencijsku listu prisutnosti na radu)
 3. pedagoga radi određivanja zamjene ako se radi o učiteljima

Zaposlenik je o navedenom dužan izvijestiti osobe iz prethodnog stavka prije početka radnog dana ili dan ranije ako je sprječenost tada nastupila odnosno najmanje u roku od 24 sata od trenutka razloga sprječenosti ako se ranije nije moglo dojaviti razlog iz opravdanog razloga.

U slučaju opetovanog kašnjenja na posao ili ranijih odlazaka s posla, zaposlenik čini povredu radne dužnosti.

Članak 18.

Zaposlenik može raditi odnosno biti nazočan u Školi i nakon završetka radnog vremena jedino uz prethodnu najavu ravnatelju škole.

Članak 19.

Zaposlenik Škole se ne može udaljavati iz prostora odnosno odsustvovati s mjesta rada (radnog mjesta) za vrijeme radnog vremena bez odobrenja ravnatelja, a u slučaju žurnog razloga, svoje udaljavanje mora opravdati odmah po povratku.

Ponašanje suprotno opisanom u prethodnom stavku ovog članka predstavlja razlog za stegovnu odgovornost.

Poslove zaposlenika koji odsustvuje s rada obavlja zaposlenik preraspoređen na radno mjesto odsutnog zaposlenika, a odluku o tome donosi ravnatelj.

Članak 20.

Zaposlenik može izvan redovnog radnog vremena raditi kod druge pravne ili fizičke osobe ako takav rad nije zabranjen posebnim propisima ili općim aktom Škole, uz znanje i suglasnost ravnatelja.

Članak 21.

Evidenciju prisutnosti na radu za sve zaposlenike vodi tajništvo.

 

Učenici

Članak 22.

Nastava u Centralnoj školi započinje u 7,45 i traje do 13,00 ponedjeljkom, srijedom i petkom, a utorkom i četvrtkom od 7,45 do 13,50.

U svih šest područnih škola (u daljnjem tekstu: PŠ) nastava započinje u 7,45 i završava u 12, 15 odnosno prema rasporedu koji je javno dostupan.

U zgradi stare škole (učenici 1. razreda CŠ) nastava započinje u 7,45 i traje do 12,15.

Produženi boravak učenika započinje u 11, 30 i traje do 16, 30.

Pobliže odredbe o organizaciji nastave te odmorima i izvannastavnim aktivnostima učenika uređene su godišnjim planom i programom rada Škole koji se donosi za svaku školsku godinu.

 

Uredovno radno vrijeme

Članak 23.

Uredovno je radno vrijeme propisano za rad sa strankama: roditeljima/skrbnicima učenika, poslovnim partnerima, građanima i svim onima koji imaju određene potrebe vezane uz djelatnost škole.

Tajništvo škole organizirano je za rad sa strankama svakoga radnog dana od 7, 30 do  9, 30 i od 12,30 do  14,30 osim petka kada je uredovno radno vrijeme osim od 7,30 do 9,30 određeno i od 12,30 do  13, 30.

Za blagajnu škole propisano je uredovno radno vrijeme od 7,30 do 9,00 i od 11, 00 do 13, 00.

Uredovno radno vrijeme stručnih suradnika izvan rada s učenicima organizirano je potrebi tj. po prethodnom dogovoru sa strankama, a bez najave u slučaju žurnih potreba.

Knjižnica je otvorena za stranke radnim od 7, 30 do 14, 30 a petkom do 13, 30.

Ravnatelj škole prima stranke po prethodnoj najavi, a bez najave jedino u slučaju žurnih situacija, nužnih za poslovanje škole.

Zaposlenici koji imaju uredovno radno vrijeme imaju pravo na marendu ili prije početka uredovnog vremena ili poslije ali ne poslije 14,30.

Članak 24.

Obzirom na specifičnost rada škole učitelji i stručni suradnici određuju vrijeme za: roditeljske sastanke, informacije roditelja/skrbnika o učenicima i druge oblike suradnje što je sukladno Godišnjem planu i programu rada škole.

Uredovno radno vrijeme mora biti objavljeno na dostupnim mjestima: gl. vratima te na web stranici škole.

Članak 25.

Ravnatelj je odgovoran za raspoređivanje punog radnog vremena i to:

 • zajedno za satničarom raspoređuje radno vrijeme za nastavno osoblje i stručne službe
 • samostalno raspoređuje radno vrijeme administrativnog i pomoćno tehničkog osoblja škole.

 

 1. Tehnički i fizički nadzor

Članak 26

Kao vid tehničkog nadzora Škola koristi video sustav koji djeluje na način da su video kamere (ukupno 24) postavljene unutar i izvan školske zgrade, a kontrolu na monitoru vrši ravnatelj u svom uredu.

Fizički nadzor obavljaju:

 • Učitelji i stručni suradnici (na hodnicima, ispred sanitarnih prostorija kao i na površinama predviđenim za rekreaciju odnosno terasama i športskim terenima
 • Domari/kućni majstori, prilikom ulaska i izlaska učenika na učeničkom ulazu
 • Spremačice (na hodnicima i ispred sanitarnih prostorija)
 • Učenici, u razredima
 • Mentori/voditelji izvannastavnih aktivnosti.

 

Zaduženje ključevima škole

Članak 27.

R.br.

MJESTO/PROSTORIJA

ZADUŽENJE

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Glavni ulaz u školu

Kućni majstori

Spremačicazadužena za čišćenje gl. ulaza

Ravnatelj

Tajništvo (2 primjerka: 1 za dežurnog učenika;  1 za ulazak u školu u dane kada škola ne radi)

Računovodstvo(1 primjerak za ulazak u vrijeme kad škola nije otvorena primj. : subota,nedjelja)

Blagajna (1 primjerak za ulazak u vrijeme kad škola nije otvorena primj. : subota,nedjelja)

2.

 

 

 

Gospodarski ulaz(kod kuhinje)

Zaposlenici kuhinje(1 primjerak)

Kućni majstori(1 primjerak)

Spremačicazadužena za čišćenje prostora (1 primjerak jutarnja smjena)

Najmoprimatelj (Dona) i stanar/u korisnici školskih prostora

3.

Učenički (đački) ulaz

Kućni majstori  (1 primjerak)

Spremačicazadužena za čišćenje prostora škole

Najmoprimatelj(fitness klub)

4.

Terase

Učitelji RN i PB

Kućni majstori

Spremačice

5.

Kabineti

Učitelji aktiva

Tajništvo (kabinet informatike 29, 28 i 27), kabineti stručne službe (5),

6.

Učionice ( ključevi svih učionica nalaze se u zbornici u posebnom ormariću)

Kućni majstori

Spremačice zadužene za čišćenje

 

7.

Knjižnica

Kućni majstori

Spremačica

Ravnatelj

Tajništvo

Zaposlenici iz knjižnice

8.

Uredi: ravnatelja, stručnih suradnika,tajništva, računovodstva, blagajne

Osobe koje rade u svojim uredima/kancelarijama

Spremačice

Kućni majstori

9.

Ostalo

Kućni majstori

Spremačice

Tajništvo („plava sala“, arhiva, športska dvorana, ured ravnatelja, računovodstvo)

 

 1. PRAVILA OSIGURANJA ŠKOLSKOG PROSTORA I OSOBA

 

 1. Dozvola/zabrana korištenja lifta
 2. Zabrana korištenja aparata
 3. Uporaba zaštitnih i sigurnosnih sredstava
 4. Pravila pridržavanja odredbi Pravilnika o protupožarnoj zaštiti i zaštiti na radu
 5. Zdravstvena preventiva- pružanje prve pomoći

 

Dozvola/zabrana  korištenja lifta

Članak 28.

Uporaba lifta dozvoljena je isključivo učenicima s utvrđenim motoričkim smetnjama koji koriste lift u pratnji učitelja/asistenta odnosno u pratnji drugog učenika ukoliko ga mogu samostalno koristiti.

Liftom se mogu koristiti i djelatnici škole zbog zdravstvenih poteškoća ili prilikom prijevoza kancelarijskog materijala.

Svima ostalima je zabranjeno korištenje lifta bez posebne dozvole ravnatelja.

 

Zabrana korištenja aparata/naprava

 1. Mobiteli

Članak 29.

U školi ili drugim organizacionim oblicima rada je zabranjeno korištenje mobitela.

Ako učenici u školu donesu mobitele, moraju ih isključiti (ugasiti).

Za iste u potpunosti odgovaraju sami učenici te škola smatra da je učenik donio mobitel uz dozvolu roditelja.

U slučaju da protivno ovim pravilima, učenik nedozvoljeno koristi mobitel, učitelji imaju pravo istog mu oduzeti i predati ga ravnatelju koji će prosljediti mobitel učenikovim roditeljima kada se jave ravnatelju i dadu obrazloženje za nedozvoljeno korištenje mobitela. U slučaju da je ravnatelj odsutan mobitel će preuzeti tajništvo i prosljediti ga ravnatelju.

Strogo je zabranjeno korištenje mobitela s namjenom fotografiranja ili snimanja video i audio zapisa u školi i školskoj okolici.

Škola ne odgovara za oštećene, izgubljene ili otuđene mobitele.

Odredba iz st. 1. ovog članka o uporabi mobitela za vrijeme nastave (sata) odnosi se i na učitelje i ostale zaposlenike ako su na zamjeni ili rade s učenicima.

 

 1. Zabrana snimanja

Članak 30.

U školi je također zabranjena uporaba drugih aparata koji omogućavaju video i audio snimanje školskih prostora ili zaposlenika ili drugih učenika osim ako učenik koji snima ima dozvolu ravnatelja škole.

Jednaka zabrana vrijedi i za fotografiranje.

Neovlaštenu uporabu navedenih aparata škola će tretirati kao kršenje pravila Kućnog reda kao i pravila koja se odnose na zaštitu osobnih podataka.

 

 1. Glazbeni uređaji

Članak 31.

Za vrijeme nastave učenicima je zabranjena uporaba (reproduciranje i snimanje) glazbenih uređaja.

 

 1. Drugi vidovi ometanja rada i sigurnosti

Članak 32.

Učitelji imaju pravo i obvezu oduzeti učenicima i ostale predmete koji ne pripadaju u školu, posebno ako se njima ometa nastava ili se ugrožava sigurnost drugih kao i vlastita sigurnost.

Učitelji po vlastitoj prosudbi nakon okončanja nastave mogu vratiti oduzete stvari učenicima ili o tome izvijestiti roditelje kao i ravnatelja škole.

Pušenje, uživanje ili nuđenje alkoholnih pića i opojnih droga kao i drugih psihoaktivnih sredstava je zabranjeno unutar školskog prostora kao i na pripadajućem zemljištu škole.

U školu je također zabranjeno unašati i konzumirati energetska pića i sl. koja su neprimjerena i škodljiva za zdravlje i razvoj djece.

Škola savjetuje učenike da ne unose u školu dragocjenosti (vrijedan nakit, satove i sl.) kao i druge predmete većih novčanih vrijednosti jer škola za izgubljene, otuđene ili oštećene stvari ne preuzima odgovornost.

 

Pravila sigurnosti za vrijeme učeničkih odmora

Članak 33.

 • Za vedrog vremena učenici mogu koristiti vanjske prostore škole (dvorišta). Za to vrijeme dežurni učitelji moraju biti obvezno nazočni cijelo vrijeme odmora te imati pregled i kontrolu kao i eventualno posredovati između učenika.
 • Školski prostori služe učenicima za rekreaciju tijekom odmora, prilikom čega se  učenici ne smiju zadržavati ispod otvorenih prozora te im je zabranjeno naginjanje kroz iste.
 • Za vrijeme školskih odmora ne zakazuju se sastanci učitelja.
 • Za vrijeme trajanja odmora, učenicima je zabranjeno trčanje školskim prostorima.

 

Pravila za sigurnost učenika u prijevozu

Članak 34.

Učenici koji čekaju na organizirani prijevoz školskim autobusom, trenutke do odlaska na autobusnu postaju provode organizirano u školskoj knjižnici.

Na autobusnim postajama i u autobusima, učenici se moraju ponašati kulturno prema pravilima i propisima ovlaštenog prijevoznika.

 

Protupožarna zaštita i zaštita na radu

Članak 35.

Pravilnicima o protupožarnoj zaštiti i zaštiti na radu pobliže su uređena pravila ponašanja u slučaju požara kao i preventivne mjere zaštite na radu.

 

 

Preventivna zdravstvena zaštita

Članak 36.

Svaki je zaposlenik škole dužan, u slučaju da sam zapazi ili bude obaviješten o zdravstvenim tegobama kojeg od učenika, smjestiti učenika na sigurno mjesto i pobrinuti se da ne ostane sam. Zaposlenik ima obvezu o stanju učenika obavijestiti tajništvo ili ravnatelja, koji će pak o tome obavijestiti roditelje i dogovoriti preuzimanje djeteta.

U slučaju teže povrede, nesvijesti, ili težeg zdravstvenog problema čiju težinu i posljedice zaposlenik/tajništvo/ravnatelj  nisu u mogućnosti procijeniti, obvezatno će se intervenirati pri Hitnoj pomoći Doma zdravlja te o tome obavijestiti roditelje putem tajništva ili ureda ravnatelja.

U slučaju da je nezgoda posljedica nasilničkog ponašanja ili nesreće(pad s visine i sl. ) škola je o tomu dužna obavijestiti  također i policiju. O nezgodi će se sačiniti zapisnik koji se pohranjuje u tajništvu škole.

 

Kršenje pravila kućnog reda

Članak 37.

U slučaju kršenja pravila kućnog reda svaki učitelj može:

 • zapisati o kakvom se kršenju radi u dnevnik razrednog odjeljenja
 • telefonski obavijestiti roditelje učenika koji krši kućni red
 • obavi razgovor s učenikom i njegovim roditeljima
 • pozove pisanim putem roditelje učenika na razgovor
 • predlaže razgovor sa stručnom službom škole
 • ili predlaže razgovor kod ravnatelja

 

 1. ODRŽAVANJE REDA I ČISTOĆE

 

Održavanje školskog prostora

Članak 38.

Škola mora održavati školski prostor na način da je time osigurano:

 • Sigurnost učenika koji ga koriste
 • Čistoća i uređenost vanjskih i unutarnjih prostora, s posebnim naglaskom na odlaganje otpada
 • Učenici zajedno s učiteljima brinu o uređenosti školskih površina, unutarnjih i vanjskih. Pri tome posebnu ulogu imaju učeničke skupine iz projekta EKO-škole.
 • Po okončanju nastavnog sata, učenici imaju dužnost urediti prostor kojega napuštaju na način da sve otpatke pohrane u za to predviđene koševe i ostave privučene stolice pod klupe.
 • Spremačice jutarnje smjene imaju obvezu čistiti prostor od otpadaka, kao i pregledavati školski prostor radi možebitne intervencije (sanitarni čvorovi i sl.) poslije svakog odmora, odnosno ulaska učenika u učionice.

 

Dežurstva

Članak 39.

Dežurstva se obavljaju:

 • prije početka nastave
 • na odmorima između nastavnih sati
 • na kraju nastave kada su učitelji obvezni izvesti učenike na  učenički izlaz ako je to učenicima zadnji sat nastave.

Dežurstvo obavljaju učitelji, učenici i drugi zaposleni na:

 • hodnicima i stepeništima
 • u učionicama i blagovaonici
 • sanitarijama
 • vanjskim površinama namijenjenim u rekreativne svrhe.

Raspored dežurstva određuje ravnatelj ili satničar.

 

Dežurstva učenika – redari

Članak 40.

Svako razredno odjeljenje sa razrednikom odjela određuje na satu razrednika po dva dežurna redara abecednim redom, koji imaju obvezu dežuranja u razredu jedan tjedan. U slučaju da jedan od redara oboli i bude sprječen u obavljanju svojih obveza, drugi redar samostalno obavlja dužnost do isteka tjedna.

Redari imaju dužnost:

 • Izvješćivanja učitelja o  odsutnosti pojedinih učenika
 • U slučaju zakašnjenja učitelja na nastavni sat, protekom roka od 5 minuta, redari imaju obvezu o tome izvijestiti pedagoga ili ravnatelja škole radi zamjene učitelja
 • Redari skrbe da učionica/kabinet bude čista i uredna
 • Završetkom nastavnog sata moraju temeljito obrisati školsku ploču i pobrinuti se da učionica bude čista i uredna (pobacati smeće u koš), privući stolice pod klupe i sl.
 • Izvješćuju razrednika o možebitnoj počinjenoj šteti na imovini škole ili drugim nepravilnostima ili sukobima učenika na nastavi.

 

Dežurstvo domara – kućnih majstora

Članak 41.

Zbog sigurnosti dežurnih učenika i provođenja kućnog reda u školi, domari škole obavljaju dežurstvo:

 • prije početka nastave
 • po završetku nastave
 • na drugim mjestima i u drugo vrijeme po potrebi i zaduženju ravnatelja

 

Školska prehrana

Članak 42.

Svim učenicima koji žele koristiti školsku prehranu omogućen je topli obrok , a učenicima - polaznicima produženog boravka omogućen je i ručak.

Učenicima, čiji roditelji nisu uplatili marendu ili ručak (PB) do 15-tog tekućeg mjeseca, uskraćuje se korištenje školske marende ili ručka. U navedenim slučajevima takvi učenici marendaju ili ručaju hranu koju su donijeli od kuće.

Marenda i ručak se pripremaju u školskoj kuhinji, a učenicima je omogućen i odabir marende i pića (sendviči, krafne i sokovi) u kiosku koji je u sklopu školske kuhinje i koji je otvoren prije početka nastave te za vrijeme 1. i 2. odmora.

Učenici nižih razreda (od 2. do 4.) u pratnji svog razrednog učitelja dolaze na marendu za vrijeme 1. velikog odmora.

Učenici nižih razreda koji ne koriste usluge školske prehrane, donose marendu od kuće i marendaju zajedno sa svojim razredom u blagovaonici.

Učenici viših razreda (od 5. do 8. ) u pratnji predmetnog učitelja  čijem su satu nazočili prije početka marende,  marendu koriste za vrijeme  2. velikog odmora.

Učenicima koji ne koriste usluge školske kuhinje, tj. ne marendaju, zabranjen je pristup u prostor blagovaonice osim ako ne jedu marendu donesenu od kuće.

Ručak je određen za učenike polaznike produženog boravka na koji ih odvode njihovi učitelji iz produženog boravka.

Raspored marendanja  i ručka (PB) pobliže je  uređen Godišnjim planom i programom rada škole za svaku školsku godinu.

U školskoj su kuhinji i blagovaonici na ispomoći dežurni učenici 6. razreda, iz svakog odjeljenja po jedan. Njihova je zadaća pomoć kuhinjskom osoblju pri postavljanju pribora i jela na stolove  i sklanjanju istoga.

Učenicima je zabranjeno iznošenje marende i pića iz prostora školske blagovaonice u cilju  sprječavanja uništavanja hrane i/ili onečišćenja unutarnjih i vanjskih prostora.

Za vrijeme marendanja i ručanja učenici se imaju ponašati pristojno, po mogućnosti svoj obrok pojesti u miru i tišini, a po okončanju marendanja vratiti se u pratnji učitelja do svojih učionica.

 

Pravila ponašanja nakon oštećivanja školske imovine i briga za opremu

Članak 43.

Razredne skupine brinu za osnovnu uređenost učionica.

Svi zaposlenici odgovaraju za uređenost prostora, zaduženu opremu, pomagala kao i ostali školski inventar.

Svi učenici odgovaraju za uređenost, opremu, pomagala i ostali školski inventar.

 

Članak 44.

Razrednici su dužni kućni red predstaviti učenicima kao i roditeljima početkom školske godine a po potrebi i tijekom školske godine.

Učenici i učitelji moraju biti dosljedni u poštivanju i izvršavanju dogovorenih pravila ponašanja.

Na školi je briga da se svi u prostorima škole imaju obvezu posvetiti uljudnim međusobnim odnosima: odnos među učenicima, zaposlenicima, učenicima i zaposlenicima kao i prema trećim osobama koje se zateknu u školi.

Učenici se obavezno obraćaju zaposlenicima škole s poštovanjem, uporabljajući riječ: „vi“.

Učitelji su dužni s učenicima razgovarati o bontonu.

Učenici viših razreda trebaju biti uljudni i skrbni prema učenicima nižih razreda.

U školskom se prostoru ne smije nuditi niti prodavati  ništa bez dozvole ravnatelja, sukladno odredbama resornog Ministarstva.

U školu je zabranjeno uvoditi ili unositi životinje.

Učenici, učitelji i ostali zaposlenici dužni su skrbiti o čistom i ugodnom vanjskom prostoru, a smeće se mora odlagati u posebne koševe.

Toaletni papir kao i papirnate otirače, vodu i higijenski sapun upotrebljavati namjenski.

 

 1. PRAVILA ODIJEVANJA ZAPOSLENIKA I UČENIKA ŠKOLE

 

 1. Zaposlenici

Članak 45.

Svi zaposlenici škole dužni su dolaziti na posao primjereno odjeveni.

Zaposlenici školske kuhinje obavezni su koristiti radnu odjeću i obuću propisanu zakonom (suknje ili hlače, gornju kratku bluzu ili kutu srednje dužine, kapu ili maramu).

Spremačice i domari – kućni majstori dužni su koristi radnu odjeću i obuću propisanu zakonom iz domene zaštite na radu.

Ostali zaposlenici (učitelji, stručni suradnici i administrativni zaposlenici) po svome izboru mogu biti odjeveni i u kute.

Ako ne nose kute, isti moraju voditi računa o sljedećem:

 • ne mogu biti odjeveni u kratke hlače odnosno suknje iznad koljena više od 10 cm
 • gornji odjevni dijelovi (majice, košulje i sl.) ne smiju biti sa tankim naramenicama ili dubljeg izreza, iznad struka kao i dubokog izreza oko ruke.
 • odjeća ne smije biti rupičaste (mrežaste) ili prozirne strukture

 

7.2.  Učenici

Članak 46.

Učenici moraju u školu dolaziti čisti te odjeveni i obuveni na primjereni način što podrazumijeva:

 • da ne dolazi odjeven/a u kratke hlače (bermude se ne smatraju kratkim hlačama)
 • da ne dolazi odjeven/a u hlače sa izrazito spuštenim strukom ( koje ne pokrivaju intimno rublje u potpunosti)
 • da ne dolazi odjeven/a u poderane hlače i majice kao dio garderobe s dizajniranim otvorima
 • da ne dolazi odjeven/a u majicu ili košulju s tankim naramenicama ili dubljeg vratnog izreza
 • da ne dolazi odjeven/a u majicu/košulju s većim izrezima oko ruke,
 • da ne dolazi odjeven/a u majicu/košulju dužine iznad struka,
 • da ne dolazi odjevena u suknju iznad 10 cm od koljena,
 • da ne dolazi odjevena u majicu/košulju prozirne/rupičaste  strukture 
 • ukoliko je obuven/a u tenisice, iste ne smiju biti razvezanih vezica.
 • da ne dolazi obuven/a u japanke
 • da ne dolazi naglašeno našminkanog lica ( ne smiju se koristiti  tuševi, sjenila intenzivnih boja, jarka rumenila ili ruževi)
 • da ne upotrebljava lak na noktima (ruku i nogu) intenzivnih boja
 • da ne koristi neprirodne boje za kosu ( jarko crvena, zelena, modra, ljubičasta, bijela ..)

U slučaju dolaska učenika neprimjereno odjevenog ili obuvenog u školu, predmetni učitelj upućuje učenika razredniku /pedagogu / ravnatelju koji će u svezi navedenog kontaktirati roditelje.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 Uporaba termina

Članak 47.

U odredbama Kućnog reda korišten je termin „učenik“, a isti se odnosi na osobe oba spola, učenice i učenike.

 

Kršenje pravila kućnog reda

Članak 48.

U slučaju kršenja pravila kućnog reda, odgovorni u školi imaju dužnost postupati prema odredbama Pravilnika o pedagoškim mjerama i Statutu škole ( kad Kućni red krše učenici) odnosno, prema Pravilniku o radu, kad su prekršitelji zaposlenici škole.

 

Članak 49.

Sve izmjene i dopune ovog akta donose na isti način kao i sam pravilnik.

Stupanjem na snagu ovog Kućnog reda prestaje važiti raniji Pravilnik o školskom redu od 28.08.2003. godine (klasa: 003-05/98-01-01, urbroj: 2105-20-10/03-01

 

Članak 50.

Ovaj će se Kućni red  po stupanju na snagu izvjesiti na oglasnim pločama škole, na ulaznim vratima i objaviti na web stranici škole.

Kućni je red nakon rasprava na Vijeću roditelja i učenika, te Učiteljskom vijeću, usvojen na Školskom odboru dana 17. ožujka 2010. godine. Na oglasnoj je ploči škole objavljen dana 18.03.2010., a stupa na snagu 8. dana od objave, odnosno od 26.03.2010. godine.

 

U Umagu 18. ožujka 2010.

Klasa: 003-05/98-01-01

Urbroj: 2105-18-10/10-01

 

Predsjednica Školskog odbora:

Ljiljana Radielović, prof.

 

 

 

Ravnatelj:

Mato Vidović, prof.

Priloženi dokumenti:
Kucni red - novo.pdf


E-spomenice

Priloženi dokumenti:
E- SPOMENICA 2019-2020.pdf

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 

Popis udžbenika 2021./2022.
Dodatni materijali
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Potvrde za učenike

Na poveznici

 https://potvrde.skole.hr/login

učenici i roditelji mogu preuzeti i ispisati

e-potvrdu o statusu redovitog učenika/ice škole.

Potvrde koje su izdane putem portala zamjenjuju u

potpunosti potvrdu iz škole u svim pravnim poslovima.

Akti i dokumenti
Obavijest RADNO VRIJEME sa strankama

 

 

Obavijest o radnom vremenu sa strankama nalazi se u prilogu

GDPR
Katalog

Novo u knjižnici

Školski kalendar

Školski kalendar za školsku godinu 2021./2022.

Priloženi dokumenti:
Kalendar za sk. god. 2021.-2022..jpg

Raspored informacija

Dani otvorenih vrata

Natječaji

 

 

 

 

Trenutno nema raspisanih natječaja

Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 2. 2011.

Ukupno: 2715830
Ovaj mjesec: 3462
Ovaj tjedan: 779
Danas: 187
Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 2. 2011.

Ukupno: 2715830
Vrijeme u Umagu
CMS za škole logo
Osnovna škola Marije i Line Umag / Školska 14, HR-52470 Umag / os-marijeiline-umag.skole.hr / ured@os-marijeiline-umag.skole.hr
preskoči na navigaciju