preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marije i Line Umag

ŠKOLSKI ODBOR 2021. -2025.

Članovi Školskog odbora 2021.-2025. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tanja Dimnik, 5. 5. 2021. 09:26

OŠ Marije i Line – SE „Marija i Lina“ Umag-Umago

 

ŠKOLSKI ODBOR 2021. – 2025.

 

Članstvo, mandat, ovlasti

I.

Upravno tijelo škole je školski odbor.

Školski odbor broji 7 članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje Radničko vijeće škole.

Ostalih 6 članova imenuje i razrješava:

Učiteljsko vijeće, dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika

Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja

Gradonačelnik Grada Umaga (osnivač)  tri (3) člana samostalno

Članovi školskog odbora OŠ Marije i Line, S.E. „Marija i Lina“ Umag – Umago u mandatom razdoblju od 2021. do 2025. godine su:

 1. Jasenka Ružić, iz reda Učiteljskog vijeća Škole) - predsjednica
 2. Dimitrij Sušanj, (iz reda osnivača) – zamjenik predsjednice
 3. Svjetlana Pernić Ćetojević, (iz reda osnivača) – članica
 4. Niko Čančarević, (iz reda osnivača) - član
 5. Martina Baljak (iz reda Učiteljskog vijeća) - članica
 6. Vjekoslav Crnobori (iz reda radnika) - član
 7. Josipa Popović (iz reda roditelja) – članica

II.

Mandat članova Školskog odbora traje 4 godine, od  10. svibnja 2021. do 9. svibnja 2025. godine.

 

 [više]

Pozivi na sjednice Školskog odbora 2021.-2025. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tanja Dimnik, 5. 5. 2021. 11:28

 [više]

Zaključci sa sjednica Školskog odbora 2021.-2025. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tanja Dimnik, 5. 5. 2021. 11:30

 [više]

Obavijest o pokretanju postupka izbora članova Školskog odbora Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tanja Dimnik, 12. 4. 2021. 09:24

 [više]

 ŠKOLSKI ODBOR 2021.-2025.

ŠKOLSKI ODBOR 2017.-2021.

OŠ Marije i Line – SE „Marija i Lina“ Umag-Umago

 

 

ŠKOLSKI ODBOR

 

Članstvo, mandat, ovlasti

 

I.

Upravno tijelo škole je školski odbor.

 

Školski odbor broji 7 članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje Radničko vijeće škole.

Ostalih 6 članova imenuje i razrješava:

Učiteljsko vijeće, dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika

Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja

Gradonačelnik Grada Umaga (osnivač)  tri (3) člana samostalno

 

Članovi školskog odbora OŠ Marije i Line, Umag:

 

1. Dražen LEKŠAN,  (Radničko vijeće)  - predsjednik

2. Sabina BARJAMOVIĆ,  (iz reda osnivača) - dopredsjednica

3. Jasenka RUŽIĆ,  (iz reda učitelja ) - član

4. Marina JURIŠEVIĆ, (iz reda učitelja) - član

5. Ingrid PAVER, (iz reda Vijeća roditelja) - član

6. Niko ČANČAREVIĆ, (iz reda osnivača) - član

7. Dimitrij SUŠANJ, (iz reda osnivača) - član od 23.04.2019. godine, umjesto g. Aleksandra Jerkovića

 

Mandat članova Školskog odbora traje 4 godine, od 8. svibnja 2017. do  7. svibnja 2021. 

 

II.

 

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ (NN RH br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17, 68/18), provedbenih propisa i članka 37. Statuta škole, KLASA: 012-03/19-01/01 URBROJ: 2105-18-01/19-04 od dana 10. svibnja 2019., ovlasti školskog odbora su:

 1. Školom upravlja Školski odbor.

 2. Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima,Školski odbor:

 3. imenuje i razrješava ravnatelja Škole. U postupku imenovanja ravnatelja potrebna je prethodna suglasnost resornog ministra, a imenuje ga uz prethodnu suglasnost resornog ministra,

 4. donosi Statut Škole na prijedlog ravnatelja,uz prethodnu suglasnost Osnivača,

 5. donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,

 6. donosi Školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća roditelja,

 7. donosi Godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo izvršavanje,

 8. donosi Financijski plan, Polugodišnje i Godišnje financijsko izvješće na prijedlog ravnatelja,

 9. donosi Plan nabave na prijedlog ravnatelja,

 10. daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

 11. daje suglasnost ravnatelju Škole da omogući radnicima Škole obavljanje poslova na projektu Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,

 12. daje suglasnost ravnatelju Škole da u dijelu radnog vremena obavlja poslove na projektu Europske unije ili fondovima Europske unije u skladu sa zakonom,

 13. odlučuje o upućivanju na prosudbu radne sposobnosti radnika,

 14. odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,

 15. odlučuje uz suglasnost Osnivača o davanju u najam školskog prostora odnosno imovine,

 16. odlučuje samostalno o ulaganjima i nabavci opreme, te nabavci osnovnih sredstava i ostale imovine čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 Kn,

 17. odlučuje samostalno o stjecanju, otuđenju i opterećivanju imovine Škole u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 Kn,

 18. uz suglasnost Osnivača odlučuje o promjeni djelatnosti Škole,

 19. odlučuje o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom Osnivača,

 20. predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole, uz donošenje potrebitih odluka,

 21. predlaže statusne promjene Škole,

 22. daje Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi,

 23. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,

 24. odlučuje o žalbama protiv upravnih akata školskih tijela odnosno odlučuje u drugom stupnju o upravnim aktima koje donose školska tijela na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim Statutom nije određeno drugo nadležno tijelo,

 25. razmatra rezultate obrazovnog rada,

 26. osniva učeničku zadrugu, klubove i udruge,

 27. predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole,

 28. razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole,

 29. u okviru svoje nadležnosti, razmatra prijedloge Vijeća roditelja i pisano ga o tome izvještava,

 30. izvješćuje Osnivača, putem nadležnog upravnog odjela, o podnesenom zahtjevu za zaštitu prava i donesenoj odluci u vezi s istim,

 31. obavlja i druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole te sukladno tome donosi potrebne odluke.

- Odluke o izboru i imenovanju članova u Školski odbor u mandatnom razdoblju od 2017. - 2021. ( Radničko vijeće, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i osnivač)

___________________________________________________________________________

 

 

 


Pozivi na sjednice Školskog odbora 2017.-2021.

Zaključci sa sjednica Školskog odbora 2017.-2021.
Priloženi dokumenti:
Zakljucak s 1. konstituirajuce sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 2. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 3. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 4. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 5. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 6. sjedice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 7. izvanredne sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 8. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 9. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 10. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 11. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 12. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 13. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 14. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 15. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak s 16 sjednice SO. 10.05.2019..docx
Zakljucak sa 17. sjednice SO.docx
Zakljucak sa 18. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak sa 19. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak sa 20. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucak sa 21. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucci s 22. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucci sa 23. sjednice SO-1.docx
Zakljucci sa 24. sjednice SO.docx
Zakljucci sa 25. sjednice SO.docx
Zakljucak s 26. sjednice SO.docx
Zakljucci s 27. sjednice SO.docx
Zakljucci sa 28. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucci sa 29. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucci sa 30.sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucci sa 31. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucci sa 32. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucci sa 33. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucci sa 34. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucci sa 35. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucci s 36. sjednice Skolskog odbora.docx
Zakljucci sa 37. sjednice Skolskog odbora.docx


Dnevni red i zaključci sa sjednica Vijeća roditelja

Dnevni red i zaključci sa sjednica Učiteljskog vijeća

Vijeće učenika OŠ Marije i Line

Sukladno odredbama Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18) u Osnovnoj školi Marije i Line Umag osnovano je Viječe učenika.

Vijeće učenika

Članak 71.

(1) U školi se osniva vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.

(2) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

(3) Način izbora i djelokrug rada vijeća učenika utvrđuje se statutom škole.


Radničko vijeće OŠ Marije i Line

Sukladno odredbi članka 140. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 93/14, 127/17, 98/19) radnici zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, osim radnika zaposlenih u tijelima državne uprave, imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom. 

U Radničko vijeće za mandat od 2021. do 2025. godine imenovane su:

 • Tea Kolarić Deklić,  mag.philol.ital. predsjednica Radničkog vijeća
 • Sara Dabić, mag.edu. njemačkog i engleskog jezika, članica
 • Ivana Žužić, dipl.uč. s pojač.eng.jezikom, članica

 

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 

Popis udžbenika 2021./2022.
Dodatni materijali
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Potvrde za učenike

Na poveznici

 https://potvrde.skole.hr/login

učenici i roditelji mogu preuzeti i ispisati

e-potvrdu o statusu redovitog učenika/ice škole.

Potvrde koje su izdane putem portala zamjenjuju u

potpunosti potvrdu iz škole u svim pravnim poslovima.

Akti i dokumenti
Obavijest RADNO VRIJEME sa strankama

 

 

Obavijest o radnom vremenu sa strankama nalazi se u prilogu

GDPR
Katalog

Novo u knjižnici

Školski kalendar

Školski kalendar za školsku godinu 2021./2022.

Priloženi dokumenti:
Kalendar za sk. god. 2021.-2022..jpg

Raspored informacija

Dani otvorenih vrata

Natječaji

 

 

 

 

Trenutno nema raspisanih natječaja

Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 2. 2011.

Ukupno: 2706427
Ovaj mjesec: 669
Ovaj tjedan: 1349
Danas: 24
Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 2. 2011.

Ukupno: 2706427
Vrijeme u Umagu
CMS za škole logo
Osnovna škola Marije i Line Umag / Školska 14, HR-52470 Umag / os-marijeiline-umag.skole.hr / ured@os-marijeiline-umag.skole.hr
preskoči na navigaciju